The University of Chicago Library
Mamluk Secondary Bibliography
Mamluk Bibliography Online
Author OROR
Title OROR
Subject
Language
Maximum number of hits per page:

Authors Browse | Subjects Browse

Records found: 14

  1-14 of 14  

 

 

1. ʻAwfī, Ḥasan ibn ʻAwwād ibn Bilāl, Iʻjāz al-Qurʼān al-Karīm ʻinda Ibn al-Qayyim. 536. Riyadh: Jāmiʿah al-Malik Suʿūd, 2015.
Series: Kursī al-Qurʼān al-Karīm wa-ʻUlūmuh, 21
Subjects: Religion--Qurʾanic Studies/Individuals--Ibn al-Qayyim
2. Bayyūmī, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm, Āyāt al-ṣifāt bayna al-Ashāʻirah wa-Ibn Taymiyah. 678. Cairo: al-Wābil al-Ṣayb lil-Intāj wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2017.
Series: Silsilat al-bayān, 8
Subjects: Religion--God/Religion--Qurʾanic Studies
3. ʻAbbādī, Aḥmad, Manhaj al-Imām Ibn al-Jawzī fī tafsīr al-Qurʼān al-Karīm. 365. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2018.
Subjects: Religion--Qur'anic Studies/Individuals--Ibn al-Jawzī
4. Jāsir, Īmān bint Ḥamad ibn Ṣāliḥ, al-Manhaj al-naqdī fī tafsīr al-Imām Ibn Kathīr: ʻarḍ wa-dirāsah. Edited by: al-ʻAbbās ibn Ḥusayn Ḥāzimī. 483. Riyadh: al-Jamʻīyah al-ʻIlmīyah al-Saʻūdīyah lil-Qurʼān al-Karīm wa-ʻUlūmih, 2016.
Series: Silsilat al-Rasāʼil al-ʻilmīyah, 43
Subjects: Religion--Qurʾānic Studies/Individuals--Ibn Kathīr
5. Bulayhī, Ṣāliḥ ibn ʻAbd al-Raḥmān, Manhaj Ibn al-ʻArabī fī kitābihi Aḥkām al-Qurʼān. 627. Abha: Ṣāliḥ ibn ʻAbd al-Raḥman al-Bulayhī, 2016.
Subjects: Religion--Qurʾānic Studies/Individuals--Ibn al-ʿArabī
6. Ṭūfī, Najm al-Dīn, ʻIlm al-Jadhal fī ʻIlm al-Jadal : Mawḍūʻuh - Ghāyatuh - Masāʼiluh. 253. Damascus: Nīnawá lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2017.
Subjects: Religion--Qur'anic Studies
7. Fatḥī, Muḥammad Dhannūn Yūnus, Athar ʻIlm al-Naḥw fī al-Mabāḥith al-Kalāmīyah: Dirāsah fī Tafsīr al-Bayḍāwī. 675. Amman: Dār al-Fatḥ lil-Dirāsāt wa-al-Nashr, 2017.
Subjects: Religion--Qur'anic Studies/Individuals--Bayḍāwī
8. Bassal, Ibrahim. "Biblical Quotations in al-Biqāʿī's Qurʾān Commentary." Jerusalem Studies in Arabic and Islam 48, (2020): 159-196.
Notes: Table of contents online: https://jsai.huji.ac.il/news/new-publication-jsai-48-2020
Subjects: Individuals--al-Biqāʿī/Religion--Qurʾānic Studies
9. Shalabī, Ḥasan ʿAbd al-Munʿim, al-Jāmiʿ fī asbāb al-nuzūl. Pp. 568. Beirut: Muʾassasat al-Risālah Nāshirūn, 2011.
Notes: This includes material from al-ʿUjāb fī bayān al-asbāb by Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī and Lubāb al-Nuqūl by Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.
Subjects: Individuals--Ibn Hajar al-Asqalani/Individuals--Suyuti/Religion--Qur'anic Studies/Religion--Hadith
10. Kaya, Mesut and Rabia Hacer Bahçeci, "Memlükler'de Tefsir: Çağdaş Dönemde Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Literatür Denemesi." In Memlük Entelektüel Tarihine Giriş I: Literatür Değerlendirmesi. Edited by Büşra Sıdıka Kaya. 71-100. Istanbul: İlem Yayınları, 2023.
Subjects: Historiography/Religion--Qur'anic Studies/Scholarship
11. Kaya, Mesut, "Memlük Dönemi Âlimlerinden Alemüddin el-Irâkî ve el-İnsâf Adlı Muhâkemâtı Üzerine [A Scholar of the Mamluk Period: ʿAlam al-Dīn al-ʿIrāqī and His Adjudicatory Work, al-Inṣāf]." In Memlükler Dönemi İlim Geleneği (13.-14. Yüzyıllar). Edited by Halil İbrahim Hançabay, Muhammad Enes Buluş, and Mustafa Taş. 3-24. Istanbul: Istanbul University Press, 2023.
Notes: See online: https://doi.org/10.26650/B/AA07AA25.2023.010.01
Subjects: Individuals--ʿAlam al-Dīn al-ʿIrāqī/Religion--Qur'anic Studies/Scholarship/
12. Dinç, Ömer, "Memlükler Döneminin Kayıp Bir Siması: İbnü’l-Bârizî (ö. 738/1338) ve Nesih Meselesine Yaklaşımının Klasik Ulûmü’l-Kur’ân Geleneği Perspektifinden Değerlendirilmesi [A Lost Person of the Mamluk Period: Ibn al-Bārizī (d. 738/1338) and Evaluation of His Approach to the Issue of Naskh from the Perspective of the Classical ʿUlūm al-Qurʾān Tradition]." In Memlükler Dönemi İlim Geleneği (13.-14. Yüzyıllar). Edited by Halil İbrahim Hançabay, Muhammad Enes Buluş, and Mustafa Taş. 25-46. Istanbul: Istanbul University Press, 2023.
Notes: See online: https://doi.org/10.26650/B/AA07AA25.2023.010.02
Subjects: Individuals--Ibn al-Bārizī/Religion--Qur'anic Studies/Scholarship/
13. Özcan, Esat, "Memlük Dönemi Müfessirlerinden İbn Ebü'l-İzz'in Tefsir Anlayışı [The Tafsīr Understanding of Ibn Abī al-ʿIzz, One of the Commentators of the Mamluk Period]." In Memlükler Dönemi İlim Geleneği (13.-14. Yüzyıllar). Edited by Halil İbrahim Hançabay, Muhammad Enes Buluş, and Mustafa Taş. 47-67. Istanbul: Istanbul University Press, 2023.
Notes: See online: https://doi.org/10.26650/B/AA07AA25.2023.010.03
Subjects: Individuals--Ibn Abi al-Izz/Religion--Qur'anic Studies/Scholarship
14. al-Qaṭanānī, Aḥmad ʿAbd al-Qādir, Mukhālafāt al-Bayḍāwī lil-Zamakhsharī fī al-tafsīr, dirāsah wa-naqd. Pp. 288. Beirut: Dār al-Rayāḥīn, 2021.
Subjects: Individuals--Al-Bayḍāwī/Religion--Qur'anic Studies

 

 

  1-14 of 14