The University of Chicago Library


WORKFORM Conferences
PCNUMBER 117960
AUTHOR Ferrer i Mallol, Maria Teresa
AUTHROLE
ARTICLETITLE El consolat de mar i els consolats d'ultramar, instrument i manifestació de l'expansió del comerç català
2NDAUTHOR Ferrer i Mallol, Maria Teresa//Coulon, Damien
2NDAUTHROLE edited by
BOOKTITLE L'expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana
JOURNALNAME
CONFTITLE Actes del séminaire/seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona)
MEETINGDATE 20 April 1998
MEETINGPLACE Barcelona
EDITION
SCALE
SUBSIDAUTHOR
SUBSIDAUTHROLE
PUBPLACE Barcelona
PUBLISHER Consell superior d'investigacions científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'estudis medievals
PUBDATE 1999
JOURNALVOLUME
JOURNALISSUE
PAGESEXTENT 53-79
SERIESTITLE Anuario de estudios medievales: annex
SERIESVOLUME 36
LANGUAGE
NOTES
AUTHORSIMPLE Ferrer i Mallol, Maria Teresa
CALLNUMCHECKED ILL/Checked/MB2
SUBJECT Foreign relations
TITLESIMPLE consolat de mar
SEEOTHERNAME